Je leest:
Gebruiksvoorwaarden
Laatst geüpdatet 02/07/2021

Gebruiksvoorwaarden

Versie 1.3, revisie 1

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere service aangeboden op Plot.dev door Plot B.V., hierna te noemen: “Plot”, en op de Plot nieuwsbrief, hierna te noemen: “Nieuwsbrief”.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker van de Nieuwsbrief en andere services aangeboden op Plot.dev, hierna te noemen: “Gebruiker”.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Plot zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of Plot deze aanbieding om wat voor reden dan ook niet langer tegen de aangeboden voorwaarden wil of kan uitvoeren.
 2. Plot kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Plot niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur; uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Plot en de Gebruiker wordt aangegaan voor een periode van één kalendermaand, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Deze overeenkomst wordt automatisch verlengd met een opvolgende periode van telkens één kalendermaand.
 2. De Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Plot aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, het factureren en het versturen van de Nieuwsbrief, tijdig aan Plot worden verstrekt en correct zijn. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Plot zijn verstrekt, heeft Plot het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Plot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Plot is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Plot mag prijswijzigingen en overige aanpassingen van verleende services of producten bij verlenging van een overeenkomst zoals een abonnement op de Nieuwsbrief of andere service doorvoeren bij ingang van een nieuwe periode van lopende en nieuwe overeenkomsten zo lang Plot de Gebruiker hiervan ten minste 1 week voor verlengingen op de hoogte stelt van de nieuwe periode.
 4. De Gebruiker heeft het recht om bij prijswijzigingen of overige aanpassingen van verleende services of producten de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Plot en de Gebruiker wordt na verlopen van de overeengekomen periode automatisch verlengd aan het einde van deze periode met een gelijke termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Gebruiker heeft het recht om de automatische verlenging van de Overeenkomst op te zeggen gedurende ieder moment van de Overeenkomst. Dit moet schriftelijk gebeuren voordat betaling voor de verlenging in rekening is gebracht door Plot.
 3. Een actieve overeenkomst met een resterende periode van 1 kalendermaand of korter kan niet eenzijdig door Gebruiker tussentijds worden opgezegd.
 4. Plot is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt na het sluiten van de overeenkomst Plot ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen.
 5. Voorts is Plot bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Plot kan worden gevergd.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Plot op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar. Indien Plot de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Plot haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. Indien Plot tot opschorting of ontbinding overgaat, is Plot op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 8. Indien de ontbinding aan de Gebruiker toerekenbaar is, is Plot gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 9. Indien de Gebruiker zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Plot gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Gebruiker, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 10. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Gebruiker, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Gebruiker niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Plot vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Plot op de Gebruiker zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Overmacht

 1. Plot is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien Plot daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Plot geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Plot niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Plot of van derden daaronder begrepen. Plot heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Plot haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Plot kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling geschiedt maandelijks vooraf, op een door Plot aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Plot aangegeven. Plot is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim. De Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Plot heeft het recht de door Gebruiker gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Plot kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Gebruiker een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Plot kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Gebruiker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Plot verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Gebruiker die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Gebruiker in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker. Het verzuim van de Gebruiker die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Plot echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Gebruiker geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Gebruiker worden verhaald. De Gebruiker is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Plot geleverde informatie en overig intellectueel eigendom mag niet worden gedeeld met derden of worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Gebruiker is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 8. Garanties

 1. De door Plot geleverde informatie biedt geen enkele garanties betreft bruikbaarheid, waarde of anderszins aan de Gebruiker.
 2. Als de Gebruiker de door Plot geleverde informatie onbruikbaar acht, zal Gebruiker dit schriftelijk aangeven en zal automatische verlenging van de Overeenkomst worden stopgezet.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Plot is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit foutieve, onvolledige of anderszins onjuiste informatie die door Plot of derden is verstrekt.
 2. Indien Plot aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Plot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Plot is uitgegaan van door of namens de Gebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Indien Plot aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Plot beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat periode van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Plot is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 6. Plot is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10. Vrijwaring

 1. De Gebruiker vrijwaart Plot voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Plot toerekenbaar is. Indien Plot uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Plot zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Plot, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Plot en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Plot behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Plot heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Gebruiker ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Plot partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Plot is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Plot het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Plot.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

arrow-up icon